Make your own free website on Tripod.com

 

.
呀仔: 呀爸, 我今係學校老師教在音樂堂時, 教左首歌呀!
呀爸: 呀仔, 好叻仔喎, 學左乜野歌呀?
呀仔: 我唔記得左首歌既歌名呀? 不如我唱比你聽丫.
呀爸: 好呀, 咁唱比呀爸聽啦.
呀仔: 咁我唱啦
啦啦啦.... < 三民主意, 唔黨所綜, 以建民國, 以進大同 ...>
呀爸: 嘩.....呀仔...你唱乜呀...唔唱得咖...會比人拉咖...#@#!#@!....
呀仔: 哦...乜唱歌都會比人拉咖...呀爸..咁我以後唔唱歌啦!
.